Navigace

 • Organizace stravování od 25.5.2020

  Organizace stravování od 25.5.2020.

  Stravování žáků 1. stupně, kteří jsou přihlášeni k výuce a přítomných zaměstnanců je řešeno ve zvláštních Organizačních pokynech k provozu školy od 25.5.2020.

  Žáci 9. tříd, přítomní na konzultacích, si oběd vyzvednou v jednorázových boxech u bočních dveří do kuchyně v chodbě na dvůr v čase 11,35 – 12,00 h a odnášejí si ho domů. V případě nemoci žáka zvoní rodič na kancelář ŠJ u nákladové rampy - čas vyzvednutí oběda 10,15 - 10,30 h - oběd bude vydán v jednorázových boxech.

  Zaměstnanci přítomni ve škole – nedoprovázející skupiny žáků na oběd si oběd vyzvednou v jednorázových boxech u bočních dveří do kuchyně ve spojovací chodbě v čase 10,15 – 10,45 h a 12,10 – 12,20 h. Konzumují oběd mimo ŠJ a musí si zajistit svůj příbor a přinést nádobu, do které jim bude nápoj nalitý, popřípadě si jídlo odnášejí domů.

  Pedagogičtí pracovníci nepřítomní na pracovišti – distanční výuka si mohou oběd vyzvednout v jednorázových boxech u bočních dveří do kuchyně v chodbě na dvůr v čase 11,35 – 12,00 h a odnášejí si ho domů (v tomto čase probíhá také výdej pro 9. třídy).

  Mgr. Jan Adámek

 • Úplata MŠ

  Dodatek č. 1 Vnitřní směrnice ředitele školy č. 1/2019 k výši a podmínkám pro prominutí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a školské služby školní družiny a školního klubu Základní školy Jana Husa a Mateřské školy Písek, Husovo nám.725

   

  Prominutí úplaty.

   

  V souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění ředitel školy promíjí úplatu za předškolní vzdělávání v případě nenastoupení dítěte do mateřské školy za období květen – červen 2020.

  V Písku dne 18.5.2020

  Mgr. Jan Adámek, ředitel školy

 • Rozšíření konzultačních hodin z českého jazyka a matematiky žáků 9. ročníků k přípravě na přijímací řízení

  Od 18. 5.  řozšiřujeme konzultační hodiny pro přihlášené žáky 9. ročníku dle následujícího rozpisu:

  Mgr. Martin Vyhlídka

 • Konzultační hodiny z českého jazyka a matematiky žáků 9. ročníků k přípravě na přijímací řízení

  1. Povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s vymezením rizikových skupin.

  Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je nutné podepsat před vstupem do školy:

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

  Čestné prohlášení je kestažení zde: priloha_cestne_prohlaseni.pdf​​​​​​​

  2. Provoz školy a hygienická opatření. Předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků.

  Konzultační hodiny probíhají v kmenových třídách, žáci 9. A budou z prostorových důvodů ve třídě 7. C ve 2. patře historické budovy. Konzultační hodiny jsou umožněny od 11. 5. 2020. Prvním konzultačním dnem v naší škole bude úterý 12. 5. 2020 (viz rozpis níže).

  Příchod do školy

  Žáci se před hlavním vchodem do školy shromažďují do skupin s rozestupy min. 2 m dle časového rozpisu:

  9. A v 7:45

  9. B v 7:50

  9. C v 7:55

  • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 
  • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.
  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
  • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

  Konzultační hodiny probíhají dle následujícího rozpisu:

  Mt – Martina Maternová

  Dk – Hana Dvořáčková

  Hr – Svatava Hroudová

  Pš – Ludmila Prášková

  Kř – Jana Kovářová

  Ve třídě

  • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
  • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
  • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
  • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
  • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
  • Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
  • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
  • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. Vyzvednutí žáka v době konzultací a omlouvání neúčasti na konzultacích se řídí školním řádem.

  3. Vyjádření zájmu o účast na konzultacích

  Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy na konzultační hodiny z českého jazyka a matematiky žáků 9. ročníků k přípravě na přijímací řízení do 7.  5. 2020. Učiní tak prostřednictvím Odpovědi na hlasování ve zprávě s těmito informacemi v systému Edupage.

   

  V Písku, dne 4. 5. 2020                                                                                 Mgr. Jan Adámek, ředitel školy

 • Nabídka volných pracovních míst - základní škola

  Naše škola hledá vhodné uchazeče na obsazení pracovních pozic:

  Učitel(-ka) anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ od září 2020

  Učitel(-ka) anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ od září 2020

  Školní asistent(-ka) s úvazkem 0,8 až 1 s nástupem od 1. 9. 2020

  Předpokladem je dosažení požadované kvalifikace. Žádosti o zaměstnání a strukturovaný životopis je možno zaslat poštou nebo elektronicky na emailovou adresu info@zsjanahusa.cz

 • Problémy s přílohami v EduPage

  Vážení rodiče a žáci, kolegové, kolegyně,

  od 22. 4. se některým z Vás (ten kdo má anivirus AVG (Avast)) neotvírají přílohy zaslané přes Edupage. Jde o chybnou interpretaci cloudu edupage ze strany antiviru AVG. Viz vyjádření AVG (avast):


  "Our virus specialists have been working on this problem and it has now been resolved. The provided website isn't detected by Avast anymore. The results will be visible with next virus definitions update."

   

  To znamená že stačí počkat do další aktualizace virových definic AVG. Nicméněpro jistotu a pro okamžitou opravu můžete přidat adresu edupage do výjimek. Postup je tento:

   

  1. klikněte vpravo dole vedle času na ikonu AVG (případně na šipku nahoru a pak na ikonu AVG)

  2. objeví se okno AVG a zde klikněte na menu "Nabídka" a pak "nastavení"

  3. zadejte do Výjimek toto: *.edupage.org

   

  V případě problémů kontaktujte správce sítě na telefonu 608980137 či mailem na t.francu@zsjanahusa.cz

 • Nápověda EduPage

  Nápověda k EduPage je dostupná na adrese: help.edupage.org

  Je přizpůsobena dle typu zařízení, z kterého k ní přistupujete (mobilní a počítačová verze). Obě obsahují ilustrované návody rozčleněné do jednotlivých oblastí užití aplikace. Mobilní verze je stručnější.

 • Provoz kanceláře od 30.3.2020.

  Přítomnost zaměstnanců v kanceláři: středa, vždy od 8:00 do 9:00 hodin, lze využít tel. 382214883.

  V ostatních dnech je možné využít mail info@zsjanahusa.cz .

 • Informace k distančnímu vzdělávání.

   

  Vážení rodiče, na základě zkušeností prvního týdne distanční výuky a vašich ohlasů Vám podáváme aktuální informace.

  1. Základní komunikační prostředek je Edupage, na prvním stupni mail. Technická podpora – 1.st. Michal Horník m.hornik@zsjanahusa.cz 2.st. Jan Kadlec j.kadlec@zsjanahusa.cz

  2. Rozsah učiva. Vyjděme z toho, že v současném nouzovém stavu nelze naplnit plánovaný objem látky. Zaměříme se v prvé řadě na výklad učiva, ne na úkolování. Řada rodičů pracuje doma a jejich domácí PC jsou dětem k dispozici v omezené míře. Velká část dětí má k dispozici pouze mobilní telefon. Je třeba myslet na to, aby výuka nebyla větší zátěží pro rodiče, než pro jejich děti.

  3. Časový plán. Není možné dodržovat rozvrh. Materiály lze posílat na několik vyučovacích hodin (jednotek).

  4. Na základě výše uvedeného byla vypracována jednotná metodika pro vyučující.

  Přeji všem hodně sil a trpělivosti, všichni se teď učíme. Pevné zdraví – Jan Adámek.

 • Distanční výuka žáků

  Vážení rodiče,

  Naše škola je z rozhodnutí vlády ČR uzavřena na dobu neurčitou. Výuka žáků probíhá formou distančního studia. Vyučující budou posílat učivo, úkoly, testy prostřednictvím dostupných webových aplikací žákům a rodičům. Spolupráce rodičů žáků zejména v nižších ročnících je nezbytná. Pokud se nebude moci žák distančního studia účastnit, například z důvodu nemoci, omluvte žáka třídnímu učiteli stejně, jako při běžném provozu školy. Vyučující budou žáky hodnotit tak, aby měli podklady k udělení výsledné známky za druhé pololetí šk. roku 2019/2020.

 • Informace k potvrzení na ošetřovné při péči o dítě do 10 let.

  Vážení rodiče,

  pro potvrzení oznamte v kanceláři ZŠ, nebo MŠ telefonicky, videotelefonem u vchodu nebo mailem jméno dítěte, rok narození, případně třídu.

  Uveďte způsob vyplnění a předání potvrzení – mailem, e-portálem ČSSZ, osobně od 8:00 do 9:00.

  Více informací na https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám.725
  Husovo nám. 725
  39701 Písek
 • 382 214 883

Fotogalerie